صفحه شخصی مهدی ولی زاده  
یکشنبه 11 خرداد 1399

                                           

                                            مهدی ولی زاده                                                   

کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شهید چمران

  دکتری روان شناسی  دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services