صفحه شخصی شادی شایان  
چهارشنبه 25 تیر 1399
فایل های صوتی

شادی شایان

(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)   

"شیوه های صحیح فرزند پروری"

 

                                            

فایل صوتی شماره(1)                                    فایل صوتی شماره(2)

                                            

فایل صوتی شماره(3)                                    فایل صوتی شماره(4)

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services