صفحه شخصی روزبه شمسا  
شنبه 29 مرداد 1401
فایل های صوتی

روزبه شمسا

(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)  

"وسواس و راه های مقابله با آن"

 

                                            

فایل صوتی شماره(1)                                    فایل صوتی شماره(2)

                                            

فایل صوتی شماره(3)                                    فایل صوتی شماره(4)

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services