صفحه شخصی روزبه شمسا  
یکشنبه 14 خرداد 1402

روزبه شمسا

دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی دکتری علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services