صفحه شخصی طیبه صابر  
یکشنبه 14 خرداد 1402
طیبه صابر 
 
  روانشناس بالینی ( مداخله در زمینه مشکلات فردی ازقبیل افسردگی، اضطراب و .. )
لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران
Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services