صفحه شخصی افسانه روبراهان  
یکشنبه 22 تیر 1399

افسانه روبراهان

کارشناس ارشد زوج و خانواده درمانی- دانشگاه علم و فرهنگ تهران

عضو انجمن روانشناسی ایران.- عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

رویکرد درمانی خانواده درمانی سیستمیک . زوج درمانی سیستمی - تحلیلی (روابط ابژه)

 

تلفن تماس جهت رزرو نوبت

36038710

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services