صفحه شخصی نسرین رفائی  
چهارشنبه 8 تیر 1401
فایل های صوتی

دکتر نسرین رفائی

(دکتری روانشناسی) 

"رازخوشبختی یک زوج موفق چیست؟"

 

                                            

فایل صوتی شماره(1)                                    فایل صوتی شماره(2)

 

                                            

فایل صوتی شماره(3)                                    فایل صوتی شماره(4)

 

                                            

فایل صوتی شماره(5)                                    فایل صوتی شماره(6)

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services