صفحه شخصی نسرین رفائی  
یکشنبه 14 خرداد 1402

نسرین رفائی

رتبه ممتاز کارشناسی ارشد مشاوره 

دکترای روانشناسی دانشگاه فردسی

گذراندن دوره‌های روان‌شناسی گوناگون در کشور امریکا 

اخذ مدرک  «مشاوره خانواده»؛ «واحدهـای تخصـصی روان‌شناسی» و «آموزش واقعیت‌درمانی»

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services