صفحه شخصی الهام پیراسته  
یکشنبه 12 تیر 1401

الهام پیراسته

       دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

       عضو دایم انجمن روانشناسی ایران و سازمان نظام روانشناسی

       دارای پروانه فعالیت و موافقت اصولی از بهزیستی خراسان رضوی

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services