صفحه شخصی زهرا محدث حکاک  
چهارشنبه 8 تیر 1401

دکتر زهرا محدث حکاک

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

از رتبه های برتر کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی تهران

درمانگر فردی بزرگسال

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services