صفحه شخصی زهرا محدث حکاک  
یکشنبه 14 خرداد 1402

دکتر زهرا محدث حکاک

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

از رتبه های برتر کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی تهران

درمانگر فردی بزرگسال

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services