صفحه شخصی مسعود مقدس زاده  
شنبه 10 خرداد 1399دارای مدرک کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی سال آخر دکترای روانشناسی (دانشگاه فردوسی مشهد)
عضو سازمان نظام روانشناسی جهموری اسلامی ایران
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services