صفحه شخصی شاهد مسعودی  
یکشنبه 11 خرداد 1399

دکتر شاهد مسعودی

عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با شماره 1822 

عضویت در سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره عضویت 3510

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services