صفحه شخصی جانان محبوبی  
یکشنبه 14 خرداد 1402

جانان محبوبی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره - شماره عضویت ۲۲۳۷۸

عضو کامیونیتی EFT ایران

زوج‌درمانگر EFT از ICEEFT کانادا


دارای مدرک اکسترنشیب و ادونس زوج‌درمانی هیجان‌مدار تحت‌نظر درمانگر وسوپروایزر مجاز آیسفت خانم دکتر کریاکی پلی کرانی و خانم ژیلا بهناد مدرس مجاز از آیسفت

دریافت سوپرویژن از سوپروایزر مجاز iceeft خانم ژیلا بهناد
 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services