صفحه شخصی سارا خواجه افضلی  
یکشنبه 14 خرداد 1402


سارا خواجه افضلی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
تحت نظر سوپرویژن
عضو گروه فرویدی تهران

مدرس دانشگاه
مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services