صفحه شخصی هدی جلایر  
چهارشنبه 24 مهر 1398

هدی جلایر

دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن تماس جهت رزرو نوبت

05136038709

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services