صفحه شخصی هدی جلایر  
یکشنبه 11 خرداد 1399

هدی جلایر

دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تلفن تماس جهت رزرو نوبت

05136038709

 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services