صفحه شخصی فاطمه امیر  
شنبه 10 خرداد 1399

فاطمه امیر

دکتری روانشناسی سلامت واحد بین الملل کیش - کارشناس ارشد مشاوره خانواده(دانشگاه فردوسی مشهد)

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس دانشگاه علمی کاربردی علوم بهزیستی دانشگاه غیرانتفاعی بهار

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services