صفحه شخصی فاطمه امیر  
چهارشنبه 24 مهر 1398

فاطمه امیر

دکتری روانشناسی سلامت واحد بین الملل کیش - کارشناس ارشد مشاوره خانواده(دانشگاه فردوسی مشهد)

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مدرس دانشگاه علمی کاربردی علوم بهزیستی دانشگاه غیرانتفاعی بهار

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services