مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-انواع و مدل های برنامه ریزی درسی
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 5-انواع و مدل های برنامه ریزی درسی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
انواع برنامه‌‌های درسي و اهداف آن
آشنایی با چند مدل تدریس
سازماندهی محتوای برنامه‌ها‌ی درسی
1