مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

4-بهسازی تمرکز
1-تحصیلی 4-بهسازی تمرکز
لیست زیر مجموعه ها
1-تمرکز چیست؟ (0)
2-عوامل برهم زننده تمرکز (1)
3-تکنیک های تمرکزآفرینی (0)